دسته‌ها
rajab

ماه جمادی و رجب

از روایات اسلامی برمی آید که در ماههای جمادی و رجب از سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام) رویدادهای شگفت و سرنوشت سازی در جهان، به ویژه خاورمیانه، روی می دهند که مایۀ پند برای مردمان می باشند و از خواب فراموشی بیدارشان می کنند، و بی گمان، از بزرگترین آن رویدادها یورش شروسی بر ایران، قیام اصهب مروانی در بغداد، قیام ابقع قیسی در لیبی، قیام سفیانی شامی در دمشق، قیام حسینی یمانی در صنعا و قیام هاشمی خراسانی در سمرقند می باشند.
از ابو هُرَیْرَه نقل شده است که پیامبر(صلّی الله علیه وسلّم) فرمود:

… شگفتی و سراسر شگفتی میان جمادی و رجب. سپس شتر ماده پالان شده ای
بهتر خواهد بود از آبادیِ بزرگی که درآمد آن سد هزار است(1).

این حدیث به روی دادنِ برخی رخدادهایی شگفتی آور در جمادی و رجب و به ارزش همه گونه ابزارهای جا به جایی، از شتران، اسبان، خودروها، کشتیها و هواپیماها، در دورۀ آخرالزّمان اشاره دارد؛ به ویژه پس از ماههای یادشده، برای گریختن از سپاه سفیانی سوی بخشهای آرام، یا رفتن سوی مکّه، برای پیوستن به مهدی(علیه السّلام) و یاری اش.
امام مهدی(علیه السّلام) در نامه ای که برای دانشمند شیعی شیخ مفید(رحمه الله) فرستاده است، فرمود:

… ما شما را به حال خود رها نمی ‏کنیم، و یاد شما را از خاطر نمی‏ بریم.
و اگر آن نمی ‏بود، سختی و رنج بر شما فرود می ‏آمد، و دشمنان، شما را
ریشه کن می کردند … به پنهان ورزی چنگ زنید از شراره کشیدن آتشی
که گروههایی اَمَوی آن را برمی افروزند و با آن گروهی هدایت شده را
می ترسانند … هر گاه جمادی اوّل از این سالِ شما (سال ظهور)
فرا رسد، از آنچه در آن روی می دهد، پند بگیرید، و برای آنچه در پی اش
خواهد بود، از خواب فراموشیِ خود بیدار شوید. به زودی برای شما از آسمان
نشانه ای روشن آشکار می شود، و همانندِ آن در زمین خواهد بود، و در
مشرق زمین چیزی اندوهبار و آشفته کننده روی می دهد، و پس از آن،
گروههایی بیرون رونده از اسلام بر عراق چیره می شوند که با کارهای
بدشان روزیها بر مسلمانان تنگ می شوند. سپس در پیِ آن،
اندوه و سختی با نابودی سرکشی از بدان از میان می رود،
و با مرگش پرهیزکارانِ بسیار خوب شادمان می شوند…(2).

بر کسی پوشیده نیست که بی گمان، امام مهدی(علیه السّلام) در این نامۀ ارزشمند به رویدادهای بزرگ پیاپی ای اشاره می کند که در سال ظهورش در جهان، به ویژه در سرزمینهای اسلامی، روی می دهند، و مراد از «گروههایی اُمَوی»، همان بنی مروان و بنی سفیان و دنباله های آنان اند، و مقصود از «گروهی هدایت شده»، همان شیعیان علی(علیه السّلام) می باشند، و نشانۀ روشن آسمانی همان صدایِ بلند جبرائیل(علیه السّلام) است که هنگام دمیدن سپیدۀ سحر در مکّه، شب جمعه 23 ماه رمضان، نام قائم(علیه السّلام) را از آسمان فریاد می زند، و نشانۀ زمینیِ همانند نشانۀ آسمانی همان صدای ابلیس(لعنه الله) می باشد که پس از ناپدیدشدن خورشید در مکّه، در پایان روز جمعه 23 ماه رمضان، نام عثمان را از زمین فریاد می زند، و چنین می نماید که سخنش «در مشرق زمین چیزی اندوهبار و آشفته کننده روی می دهد» به رویدادن برخی رویدادها در کشور ایران، مانند درگیری درونی یا یورش بیرونی، اشاره دارد، و در پیِ رخدادهای ایران، چیره شدن اَصْهَب مروانی و پیروانش، از بر جای مانندگان حزب بعث و گروه داعش، بر سرزمینهای جزیره و عراق، خواهد بود، و گمانی نیست در اینکه این گروههایِ ستمکارِ بیرون رونده از اسلام، پس از آنکه بر کشور عراق چیره می شوند، راه رسیدن ایرانیان از آنجا به سوریه را می بندند، و دایرۀ تنگنای دولتهای غربی بر سوریها را تنگتر می کنند، و در پیِ این کارهای دشمنانه، بی گمان، ایرانیان بر بصره یورش می برند و آنجا را می گیرند و عراقیها را در تنگنا می افکنند و از فرستادن کالاهای خوراکی و دیگر چیزها از کشورشان و از بندر بصره به عراق پیشگیری می کنند، و بدین گونه، مسلمانان در عراق و سوریه دچار تنگناهای اقتصادی دشواری می شوند، و بنا بر آنچه هویداست، مراد از «سرکشی از بدان»، همان سفیانی ای است که بر بیشتر سرزمینهای شام چیره می شود، و سپاهش بر مصر، عراق، ایران و عربستان سعودی یورش می برد، و با نابودی اش، مؤمنان در جهان شادمان می شوند.
امام علی(علیه السلام) فرمود:

ای شگفتا و سراسر شگفتی بین ماههای جمادی و رجب،
از فراهم آمدن پراکنده ها و دروشدن روییدنیها و صداهایی پس از صداها(3).

از این روایت چنین بر می آید که مقصود از شگفتی میان ماههای جمادی تا رجب، روی دادن جنگهایی بزرگ در سرزمینهای اسلامی است که با گردآوری نیروها و دروشدن آنها و صداهای پیاپیِ شلّیک و ترکیدن توپها، بمبها و موشکها همراه اند.
کعب الأحبار گفته است:

… و شگفتی سراسر شگفتی بین ماه جمادی و رجب. گفته شد:
آن شگفتی چیست؟ گفت: شورش مغربیهاست، در حالی که بر اسبهای
ناعربی خاکستری سوارند و با کمک شمشیرهایشان اسیر می گیرند
تا آنکه به لَجّون برسند، و قیام سفیانی است…(4).

گفتنی است، طبق روایات اسلامی، پیش از قیام سفیانی در ماه رجب در دمشق، نیروهای بربر زینده در شمال افریقا از غرب مصر وارد این کشور می شوند و سپس به فلسطین و اردن می آیند تا آنکه به بخش لَجُّون در شمال غربی این کشور برسند و از آنجا سوی دمشق در سوریه پیش می تازند.
نیز شایستۀ یادآوری است، مراد از «اسبهای ناعربی خاکستری» در این گونه احادیث، خودروهای نظامی امروزی می باشند که در کشورهای ناعربی ساخته و برای کارهای ارتشی در خاورمیانه، به ویژه کشورهای عربی، به کار گرفته می شوند. از آنجا که خاورمیانه بیشترش بیابانی و خاکی است، برای پوشاندن خودروهای ارتشی از دید دشمن، از رنگهای گراینده به رنگ خاک، مانند خاکستری، بهره می گیرند.

رویدادهای شگفت پنددهنده یا بیدار کننده

1. بروز برخی ناسازگاریها در زمامداران مشرق زمین
2. هم پیمانی عربها با ترکها
3. مرگ کسان و خویشان
4. گریختن پادشاه یمن
5. درگیری یمنیها با پادشاه یمن و سربازانش
6. ویران شدن سرزمین یمن
7. چیره شدن پادشاه یمن بر کشورش
8. کشته شدن پادشاه عراق
9. چیره شدن اصهب مروانی بر عراق
10. آشکارشدن شیصبانی در کوفه
11. چیره شدن جُرْهُمی بر بخشی از سوریه
12. یورش ترکها و خزرها بر کشوری در مشرق
13. مرگ پادشاهی بزرگ در مشرق
14. به قدرت رسیدن پادشاهی در مشرق
15. یورش هند بر پاکستان
16. یورش چین بر هند
17.  پیوستن نیروهای مسلمان چینی به هاشمی خراسانی
18. پیاده شدن نیروهای ترک در جزیره
19. فرودآمدن  نیروهای رومی در رملۀ فلسطین
20. یورش بربرهای مغربی بر مصر، فلسطین، اردن و سوریه
21. کشته شدن پادشاه مصر
22. درگیری سه پرچم در سوریه
23. فروبرده شدن حرستای دمشق با 100 هزار تن کشته
24. قیام هاشمی خراسانی در سمرقند
25. قیام سفیانی در دمشق
26. قیام حسینی یمانی در صنعا
27. یورش پادشاه یمن بر سوریه
28. کشته شدن پادشاه یمن
—————————————————-
1. الفتن، ص 149، جزء ۳، ح ۶۱۱ (ترجمۀ نویسنده).
2. الاحتجاج، ج ۲، ص 9-598، ش ۳۵۹ (ترجمۀ نویسنده).
3. شرح نهج‏ البلاغة، ج 3، ص 7-266، جزء 6 (ترجمۀ یکی از دانشمندان معاصر).
4. السنن الواردة فی الفتن، ص 1021، جزء 5، ح 543 (ترجمۀ نویسنده).

منیع http://akheruzzaman.blogfa.com

akharozzaman.blog.ir